admin lut/ 9/ 2022 | 0

Zgodnie z założeniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (Dyrektywa „Work-life-balance”) państwa członkowskie zobowiązane są do wprowadzenia zmian w zakresie przepisów Kodeksu Pracy.

Planowane rozwiązania mają wpłynąć na:
– dążenie do równowagi między kobietami oraz mężczyznami w obszarze rynku pracy
– ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunom godzenie życia zawodowego z rodzinnym
Do najważniejszych celów dyrektywy work-life-balance zaliczamy pomoc aktywnym zawodowo rodzicom w łączeniu obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi.

Rozwiązania, które powinny zostać wprowadzone przez państwa członkowskie (UE) do sierpnia 2022 roku:
1. Wprowadzenie 2-miesięcznego urlopu rodzicielskiego dostępnego dla każdego z rodziców (bez możliwości przenoszenia) do wykorzystania do 8 roku życia dziecka.
2. Wydłużenie wymiaru urlopu opiekuńczego do 5 dni roboczych w roku.
3. Wprowadzenie prawa do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.
4. Umożliwienie pracownikom wystąpienia z wnioskiem o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Uwaga!
Nadchodzące zmiany mają zastosowanie wyłącznie do pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy bez względu na to, czy stosunek ten został nawiązany na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru mianowania czy też spółdzielczej umowy o pracę.