admin wrz/ 5/ 2019 | 0

Zakup usług hostingowych należy ewidencjonować w oparciu o zasadę memoriałową określoną w art.6 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Hosting należy do umów nienazwanych,  których treść kształtuje art. 353 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten informuje o tym, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania. Ważne, aby cel i jego treść nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani innym zasadom współżycia społecznego.

Hosting stanowi usługę internetową, która polega na udostępnianiu klientom zasobów serwera w celu umieszczenia tam aplikacji internetowych.
Warto podkreślić, że usługi hostingowe obejmują również np. zarządzanie serwerem, połączenia z Internetem itp.)

Nabycie usługi hostingowej wymaga dokonania w księgach następujących zapisów:
1. Otrzymanie faktury za wynajem serwera:
• Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”
• Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”
• Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami” lub konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
2. Zaksięgowanie całej kwoty:
• Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (usługi obce);
• Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”
3. Zakwalifikowanie wydatku do rozliczenia w czasie:
• Wn konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
• Ma konto 49 „Rozliczenie kosztów”
4. Zaliczenie wydatku w ciężar kosztów bieżącego okresu:
• Wn odpowiednie konto zespołu 5
• Ma konto 64 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”