admin sty/ 14/ 2022 | 0

Umowy branży IT są bardzo elastyczne i każdy programista powinien zapoznać się z poszczególnymi zapisami i w razie potrzeby je zmodyfikować. W umowach branży IT z pewnością możemy się spotkać ze sformułowanymi zapisami, które dotyczą przeniesienia autorskich praw majątkowych programisty. Bez dokonania przeniesienia praw zamawiający nie może komercyjnie wykorzystać dzieła pracy programisty.

W umowie należy wyraźnie określić przedmiot przeniesienia (utwór). W zapisach kluczowe jest też określenie momentu przeniesienia praw z programisty na zamawiającego. Najczęściej w umowach przeniesienie jest określane w momencie:
– przekazania np. programu zamawiającemu,
– odbioru końcowego lub częściowego,
– ustalenia utworu (programu)
– zapłaty wynagrodzenia.

Podsumowując, bardzo ważne jest aby programista w umowie właściwie dla siebie określił moment i warunki przeniesienia praw autorskich przedmiotu umowy.