admin sty/ 18/ 2019 | 0

Większość przedsiębiorców jest świadomych odnośnie obowiązku przechowywania księgi podatkowej i dokumentów z nią związanych. Wątpliwości pojawiają się w kwestii przechowywania w wersji elektronicznej faktur otrzymanych w wersji papierowej.

Czy rozwiązanie takie jest zgodne z prawem?
Obowiązek przechowywania ksiąg podatkowych i powiązanych z nimi dokumentów obowiązuje do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a więc przez 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku.

Dowody księgowe muszą być przechowywane w oryginalnej postaci w porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w podziale na okresy sprawozdawcze w sposób, który pozwala na ich łatwe odszukanie.

Treść dowodów księgowych może zostać przeniesiona na informatyczne nośniki danych o ile zostaną one zachowane w trwałej oraz niezmienionej postaci. Warunek taki spełnia skan faktury. Aby móc przechowywać dokumenty w takiej postaci konieczne jest dysponowanie urządzeniem, które pozwoli na ich wydruk. Wydruk jest bowiem równoznaczny z dowodem księgowym, którego treść została ulokowana na nośniku danych.