admin gru/ 18/ 2018 | 0

Do prowadzenia księgowości w formie pełnej zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro.

Często zdarza się, że właściciele tych podmiotów obawiają się systemu pełnej księgowości. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że ta forma dostarcza szczegółowych danych umożliwiających podejmowanie korzystnych decyzji mających wpływ na działanie jednostki.

Pełna księgowość daje możliwość utworzenia własnej polityki rachunkowości, która pozwala przyjmować termin trwania roku obrachunkowego, nie zawsze zgodny z czasem trwania roku kalendarzowego.

Ustalenie własnej polityki rachunkowości obejmuje:
– określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów,
– metody jakimi wycenia się aktywa i pasywa oraz ustala wynik finansowy,
– sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie przyjętego planu kont, wykazu ksiąg pomocniczych i głównych, opisu systemu przetwarzania danych,
– system ochrony danych i ich zbiorów.