admin wrz/ 13/ 2019 | 0

W kwestii VAT-u usługi hostingowe należą do usług elektronicznych. Art.2 pkt 26 ustawy o VAT mówi o tym, że pojęciem usług elektronicznych określamy usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011. Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, do usług świadczonych drogą elektroniczną należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie ze względu na ich charakter jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. W szczególności obejmują one m.in. hosting witryn internetowych.

W przypadku usług transgranicznych należy ustalić miejsce świadczenia dla celów VAT. Miejscem świadczenia usług hostingowych jest miejsce, w którym usługobiorca posiada:
– siedzibę
– stałe miejsce prowadzenia działalności
– stałe miejsce zamieszkania
– zwykłe miejsce pobytu

W tym przypadku mamy do czynienia z eksportem/importem usługi hostingowej.