admin sty/ 25/ 2019 | 0

Księgowość pełna to niezwykle rozbudowane narzędzie analityczne. Stanowi ono sformalizowany system ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie. Za jej pomocą nie tylko wylicza się wysokość należnego podatku. Jest to również świetne narzędzie do kontrolowania przepływów pieniężnych w firmie.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w formie księgowości pełnej są ściśle określone w ustawach i zbiorach zasad między innymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Do prowadzenia pełnej księgowości bez względu na rodzaj prowadzonej działalności zobowiązani są przedsiębiorcy, których przychód za poprzedni rok obrotowy przekracza równowartość 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską.

Pełna księgowość opiera się na księgach rachunkowych. Składają się one z:
– dziennika,
– konta księgi głównej,
– kont ksiąg pomocniczych,
– zestawienia obrotów i sald księgi głównej,
– zestawiania sald kont ksiąg pomocniczych,
– wykazu składników aktywów i pasywów.