admin mar/ 1/ 2019 | 0

Jednolity Plik Kontrolny to inaczej księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane do organu podatkowego. Celem wprowadzenia elektronicznego dokumentu jest skrócenie czasu wykonywania czynności związanych z ewidencjonowaniem finansów w firmie i zmniejszenie uciążliwości całej procedury.

JPK składa się z 7 struktur logicznych w postaci – Ksiąg rachunkowych JPK_KR, wyciągów bankowych JPK_WB, magazynu JPK_MAG, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT JPK_VAT, faktur JPK_FA, podatkowej księgi przychodów i rozchodów JPK_PKPIR oraz ewidencji przychodów JPK_EWP. Każda z poszczególnych struktur składa się z sekcji nagłówkowej, merytorycznej i kontrolnej.

Plik kontrolny zawierający ewidencję VAT jest wysyłany co miesiąc do urzędu, nie powinien więc być sporządzony nierzetelnie czy posiadać błędy – w przeciwnym razie urząd zobowiązany jest nałożyć na przedsiębiorcę karę w formie pieniężnej.

Obowiązek przekazywania JPK obejmuje zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa. Bez wezwania właściciel ma obowiązek przesyłać comiesięczny dokument elektroniczny zawierający strukturę VAT, natomiast resztę Jednolitych Plików Kontrolnych przedsiębiorca wysyła dopiero na wezwanie urzędu w wyznaczonym terminie.