admin wrz/ 28/ 2022 | 0

Elektroniczna umowa o pracę – czy jest zgodna z obowiązującym prawem?

 
W 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy Kodeksu Pracy umożliwiające prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej. Czy zgodnie z nowelizacją przepisów istnieje możliwość zawierania umów przez Internet? Czy elektronicznie zawarta umowa o pracę wywołuje skutki prawne?

W ostatnim czasie coraz więcej pracodawców, przedsiębiorców decydowało się na elektroniczne rozwiązania usprawniające podejmowanie decyzji, zawieranie współprac i podpisywanie umów.
 

Elektroniczna wymiana dokumentów – co oznacza?

a) wymiana plików podpisanych podpisem elektronicznym;
b) wymiana skanów podpisanych podpisem własnoręcznym;
c) wiadomości e-mail;
d) konwersacja na komunikatorze internetowym czy w SMS’ach.

ekspert-ksiegowosc-it
 

Umowa zawarta w sposób elektroniczny – co na to przepisy Kodeksu Pracy?

W przepisach Kodeksu Pracy nie znajdziemy informacji zakazujących podpisywania umów w formie zdalnej. Warto jednak podkreślić, że przepisu określają formę umowy.

Art. 29 § 2 Kodeksu pracy
Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
  

Nie dostosowanie umowy do obowiązujących przepisów naraża pracodawcę na karę grzywny do 30 000 zł.
 

Umowa o pracę zawarta zdalnie – jak dokonać podpisu dokumentu?

Zachowanie elektronicznej formy umowy o pracę zobowiązuje do zgłożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga! Przepisy prawne nie pozwalają na podpisanie umowy o prace profilem zaufanym.
 


ksiegowosc-dla-firm-it-blog