admin sie/ 7/ 2019 | 0

Podatek CIT jest to bezpośredni podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawą prawną, dla tego obciążenia jest ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podmioty zobowiązane do płacenia podatku CIT to:

  •  osoby prawne: spółki z o.o., spółki akcyjne, banki, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie,
  •  jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyłączeniem spółek osobowych,
  •  spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
  •  podatkowe grupy kapitałowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną i pozostające w związkach kapitałowych.

Podatek CIT jest nakładany na dochody osiągnięte przez przedsiębiorstwo. Dochód można zdefiniować jako nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. 

Jeśli przychód jest niższy od kosztów jego uzyskania, mówimy o stracie podatkowej. Prawo pozwala odliczyć stratę od dochodu w kolejnych pięciu latach, z tym że odliczenie może wynosić maksymalnie 50% wartości straty w jednym roku. W niektórych przypadkach przedmiotem opodatkowania może być przychód. Dotyczy to zarobków uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach innych osób prawnych oraz należności licencyjnych w przypadku podmiotów zagranicznych.

W celu ustalenia wysokości podatku należnego, konieczne jest uprzednie obliczenie podstawy opodatkowania, która równa się dochodowi pomniejszonemu o odliczenia. Odliczyć można:

  •  darowizny na organizację społeczne lub charytatywne, o ile spełniają określone w ustawie warunki,
  •  wydatki na prace badawczo-rozwojowe.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują podstawowe stawki podatku CIT:

  •  19% podstawy opodatkowania,
  •  9% dla małych podatników lub podatników rozpoczynających działalność.