admin cze/ 18/ 2020 | 0

Niektóre jednostki sporządzające sprawozdania finansowe podlegają badaniu, które przeprowadza biegły rewident.

Czynność przeprowadzana przez biegłego rewidenta to rewizja finansowa, czyli inaczej audyt finansowy, którego celem jest ustalenie rzetelności i poprawności wykazanej przez jednostkę sytuacji finansowej oraz majątkowej.

Obowiązek badania biegłego rewidenta obejmuje skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe spółek akcyjnych oraz podmiotów, które w poprzednim roku obrotowym, spełniły co najmniej dwa z trzech warunków:

– zatrudnienie średnioroczne w postaci pełnych etatów wyniosło więcej niż 50 osób
– suma aktywów bilansu stanowiła na koniec roku obrotowego minimum 2 500 000 euro (równowartość tej kwoty w złotówkach)
– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych przekroczyły równowartość w złotówkach 5 000 000 euro

Jeśli więc firma z branży IT prowadzona jest w postaci spółki i spełnia powyższe warunki to wymóg badania jej sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta musi zostać spełniony.